– Vervuld –

We zoeken twee leden Raad van Commissarissen voor de combinatie van de ondernemingen impegno en Kraamvogel Nederland.

impegno en Kraamvogel Nederland

impegno

Het bieden van tijdelijke ondersteuning thuis voor mensen die psychische en/of maatschappelijke moeilijkheden ervaren is de kernactiviteit van impegno. Het bedrijf is opgericht in 2003 en opereert in de regio’s Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De omzet bedraagt €40M met 750 medewerkers.

Bij impegno verdienen gezinnen, volwassenen, jeugdigen en kinderen een toegewijde en efficiënte houding van onze zorgprofessionals. Een medewerker kan zelfstandig (naar de hulpvraag van de cliënt) met de cliënt beslissen over de geleverde zorg. De competenties en mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij het uitgangspunt. De kennis van wijkomstandigheden helpt bij het versterken van het lokale netwerk van de cliënt.

impegno onderscheidt zich van andere organisaties in de GGZ, Jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning omdat ze gelooft in de professionele autonomie van goed opgeleide medewerkers in kleinschalige teams, en deze ondersteunt. Naar eigen inzicht efficiënte en onorthodoxe oplossingen bieden is hiervoor de basis.

Als leidraad binnen de organisatie zijn de kernwaarden: Toegankelijkheid, lef en doortastendheid en oprechte verbinding.

Kraamvogel Nederland

Het concern Kraamvogel Nederland heeft twee merken: De Kraamvogel en ZiNkraamzorg. Het betreft een overname die in april 2019 is gerealiseerd. De omzet bedraagt €40M met ongeveer 1200 medewerkers.

Kraamvogel Nederland is de meest vertrouwde kraamzorg in Noord- en Midden-Nederland: 1200 kraamverzorgenden verlenen diensten aan meer dan 19.000 gezinnen per jaar. De sleutel van het succes ligt in het werken in kleine teams waardoor er persoonlijke zorg en service van hoog niveau geleverd kan worden.

Directie

De combinatie van de twee bedrijven wordt geleid door de DGA en zes directieleden die tezamen verantwoordelijk zijn voor €80M en 1950 werknemers. Het is een platte organisatie met aandacht op individuele inzet en betrokkenheid. De organisatie richt zich op sterke groei met behoud van haar ondernemende en dienstverlenende mentaliteit. No non-sense aanpak, handen uit de mouwen en positieve energie zijn de belangrijkste kenmerken voor iedereen in de organisatie.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (hierna RvC) bestaat uit 3 leden en heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in impegno en Kraamvogel Nederland en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC staat de directie bovenal bij met raad en daad en gevraagd en ongevraagd advies met focus op strategie, prestatie en risico.

De RvC komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de Raad onder andere de volgende onderwerpen: de maatschappelijke, economische en financiële ontwikkelingen rond de geestelijke gezondheidszorg en kraamzorg, de relatie met en positie van impegno en Kraamvogel Nederland, de relatie met andere partijen en stakeholders in dit veld, de langetermijnplanning en het budget, de jaarrekening en het jaarverslag, de contacten met het management en de ondernemingsraad, en de prestaties van de organisatie, de bestuurder en het management.

Profielschets leden Raad van Commissarissen – Algemeen

De RvC is collectief verantwoordelijk en functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar dienen aan te vullen.

In het algemeen dienen de leden van de RvC aan het volgende te voldoen:

 • Zij kunnen denken en handelen op strategisch en tactisch niveau;
 • Zij beschikken over een brede maatschappelijke en zakelijke binding in de Nederlandse samenleving;
 • Zij begrijpen het unieke karakter van de zorg en zijn hier mee begaan;
 • De leden van de Raad opereren in collectief, doch onafhankelijk en objectief ten opzichte van elkaar en van de directie;
 • Er dient op een adequate wijze invulling te worden gegeven aan de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie.

Naast bovengenoemde meer algemene criteria voldoet elk lid ook aan onderstaande criteria:

 • Heeft affiniteit met de visie en drijfveren van impegno en Kraamvogel Nederland;
 • Kan zich conformeren aan de regels voor ‘Good Governance’, waarbij de Code Corporate Governance als leidraad wordt gehanteerd;
 • Heeft een helicopterview, analytisch vermogen en kan vanuit eigen bestuurservaring sparren met de directie;
 • Heeft voldoende beschikbaarheid om de toezichthoudende en adviserende taken in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • Is een teamplayer die daadwerkelijk energie krijgt van gezamenlijk de onderneming verder te brengen;
 • Heeft een sociale antenne en goed inlevingsvermogen in de zorg.

Uitgangspunt voor het samenstellen van de RvC is de vorming van een multidisciplinair team dat kan motiveren, uitdagen en enthousiasmeren. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in de breedte.

De samenstelling is als volgt:

. een lid met de portefeuille Financiën en Risico – tevens voorzitter (René de Keijzer);

. een lid met achtergrond en ervaring in ondernemerschap (vacature);

. een lid met achtergrond en ervaring in mens & organisatie (vacature).

Vacatures leden Raad van Commissarissen

Om de RvC verder te versterken zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden RvC. De eerdergenoemde algemene kwaliteitseisen zijn op de vacature van toepassing.

Bij één vacature zijn we specifiek op zoek naar bewezen kennis en ervaring in de combinatie van zorg (care) én ondernemerschap. Bij de andere vacature zijn we specifiek op zoek naar bewezen kennis en ervaring op het gebied van zorg én mens & organisatie. Voor beide vacatures zijn de volgende eigenschappen en kwaliteiten belangrijk:

 • Ruime management- of ondernemerservaring bij organisatie(s) in de zorg sector;
 • Een toekomstgerichte, pragmatische focus en goede bekendheid met de transities in de zorg;
 • Gevoel voor cultuur en kennis van de veranderende arbeidsmarkt;
 • Bij voorkeur tot 55 jaar en nog actief als executive of ondernemer (zonder conflicterend te zijn);
 • Aantoonbare ervaring of affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg en/of kraamzorg is een pré.

Contact en verdere informatie

Bercan Günel
NGL International
b.gunel {at} ngl-international.com
+31 20 705 89 10