hnt

Het Nationale Theater

Het Nationale Theater (“HNT”) is een nationaal en toonaangevend theaterinstituut dat vanuit drie podia in Den Haag of reizend door het land vormgeeft aan kunstbeleving en interactie van en voor publiek.

HNT ontstond op 1 januari 2017 uit een fusie van Het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. Het instituut produceert en presenteert hedendaagse toneelteksten, (bewerkt) klassieke toneelteksten en innovatieve contextprogramma’s naast cabaret, dans en muziektheater. Daarnaast maakt het instituut voorstellingen voor kinderen en jongeren (HNTjong). Het is het grootste reizende theatergezelschap van Nederland. De Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3 zijn de vaste speelplekken in Den Haag.

Thuis in Den Haag en reizend door het land is HNT in staat om meer dan 350.000 mensen te bereiken. Innovatief en vernieuwingsgericht zet dit instituut zich graag in om het hart van de samenleving voor theater te heroveren.

De missie

HNT is er in de eerste plaats voor het publiek. Het instituut is vastbesloten het mooiste en meest relevante theater te maken, te programmeren en te delen met zoveel mogelijk mensen. In de Haagse huizen en in theaters in het hele land vertellen zij toneelverhalen die urgent zijn voor Nederlanders van nu en vormen zij een platform voor het nationale gesprek. HNT bouwt aan een ‘huis van gemeenschappen’: een open en bruisend huis waar verschillende groepen stadsbewoners zich thuis voelen én elkaar ontmoeten. Een huis van verbeelding en verbinding, waar gevierd, herdacht en samen gedacht wordt. Met theater voor jong en oud, gecreëerd door gevierde regisseurs en aanstormende talenten, is HNT een laagdrempelig en toonaangevend theaterinstituut, dat iedere inwoner van dit land uitdaagt tot kunstbeleving en creatieve interactie. Opererend vanuit de politieke hoofdstad is het een cultureel brandpunt dat theater een prominente plek geeft in het hart van de samenleving. Met geëngageerde drama’s, geactualiseerde klassiekers en feestelijke theaterspektakels faciliteren en inspireren zij het publiek in haar gretige zoektocht naar houvast, visie en vermaak.

Activiteiten

HNT werkt met 7 regisseurs, 17 vaste acteurs en 200 medewerkers aan de missie. Een overzicht van de activiteiten:

 • 12 eigen producties, voor jong en oud: 5 grotezaal voorstellingen en 7 vlakkevloer voorstellingen, in het kader van talent- en tekstontwikkeling, empowerment, schoolvoorstellingen, familie- en jongerentheater.
 • De programmering van bijna 800 voorstellingen. Met nadruk op toneel door BIS-instellingen en FPK-gesubsidieerde groepen. Daarnaast: voorstellingen van andere disciplines, van vrije producenten en internationale huizen.
 • Meer dan 750 activiteiten in het kader van educatie & interactie, waaronder lessen op Haagse scholen, theaterwerkplaatsen, jongerenmanifestaties, MAAKdagen, lezen met HNT, wijkjury, Moksi Patu & Salaam en HNTonbeperkt.

In de dagelijkse praktijk van HNT komen de drie bovengenoemde lijnen; productie, programmering en educatie&interactie, voortdurend samen in totaalprogramma’s waarin bezoekers als ‘mede-makers’ centraal staan. Het instituut bespeelt en programmeert de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, Zaal 3 en HNT Studio’s. Zij werken regelmatig in de wijken, op scholen, op zomerfestivals en in 46 vlakkevloer theaters en 55 schouwburgen in Nederland en België.

Belangrijkste thema’s

De inhoudelijke samenhang in het werk van HNT wordt versterkt door te werken langs drie thematische lijnen:

 • Waar komen wij vandaan? Over nationale en persoonlijke geschiedenissen. Verhalen van vlucht, migratie en dekolonisatie. Over zwarte bladzijden, blinde vlekken en trauma’s. Eindigt het debat met de roetveegpiet? Over erfenis, schuld en boetedoen.
 • Hoe leven wij samen? Over fricties in de gefragmenteerde stad. Over de noodzaak van elkaar te houden. Over het vastbijten in groepsidentiteiten en de eenzaamheid van de bubbel. Over hopeloze liefdes en de grenzen van intimiteit.
 • Waar gaan wij naartoe? Hoe te leven op een te hete aarde? De houdbaarheidsdatum van het neoliberale kapitalisme. Over gentech, digitale ethiek en kunstmatige intelligentie. Over zorgrobots en onze verlangde verhuizing naar Mars.

De bedrijfsvoering en de organisatie

HNT kent een driehoofdige directie: Cees Debets is Directeur theater, Lidy Klein Gunnewiek is zakelijk directeur en Eric de Vroedt is artistiek leider. Cees Debets en Lidy Klein Gunnewiek zijn tevens de bestuurders van de stichting Het Nationale Theater. Per 31 december 2020 telde de organisatie 160 FTE’s.

De totale baten in het jaar 2020 bedroeg €17,9 miljoen; waarvan 14% uit eigen activiteiten, 32% gesubsidieerd vanuit het Ministerie OCW en 53% vanuit de Gemeente Den Haag.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (“de RvT”) van HNT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen HNT. De RvT staat de directie met advies terzijde.

In zijn samenstelling waarborgt de RvT diversiteit, met aandacht voor kennis en expertise, leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk als wat deskundigheden betreft.

In het algemeen dienen de leden van de RvT aan het volgende te voldoen:

 • Zij kunnen denken en handelen op strategisch en tactisch niveau;
 • Zij beschikken over een brede culturele, maatschappelijke en zakelijke binding in de Nederlandse samenleving;
 • Zij begrijpen de grote waarde en het unieke karakter van kunst en cultuur en zijn hier mee begaan;
 • De leden van de Raad opereren in collectief, doch onafhankelijk en objectief ten opzichte van elkaar en van de directie;
 • Er dient op een adequate wijze invulling te worden gegeven aan de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Naast bovengenoemde meer algemene criteria voldoet elk lid ook aan onderstaande criteria:

 • Heeft affiniteit met de visie en drijfveren van HNT;
 • Kan zich conformeren aan de regels voor ‘Good Governance’, waarbij de Code Cultural Governance als leidraad wordt gehanteerd;
 • Heeft een helicopterview, analytisch vermogen en kan vanuit eigen (bestuurs)ervaring sparren met de directie;
 • Heeft voldoende beschikbaarheid om de toezichthoudende en adviserende taken in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • Is een teamplayer die daadwerkelijk energie krijgt van gezamenlijk de organisatie verder te brengen.

De leden van de RvT hebben een brede blik en een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ze acteren tevens als belangrijkste ambassadeurs van HNT.

Vernieuwing in de Raad van Toezicht

Tot voor kort bestond de RvT van HNT voornamelijk uit RvT leden van de gefuseerde organisaties om de voortgang van de fusie en de gevolgen soepel te laten verlopen. Onlangs zijn de RvT leden van de gefuseerde organisaties zoals afgesproken bij de fusie afgetreden, om zo in de nieuwe kunstenplanperiode de RvT  een nieuw gezicht te geven. Door het vergroten van het aantal leden RvT naar 7 en het vernieuwen van de gewenste profielen van de nieuwe leden wil HNT een nieuwe weg inslaan.

Op dit moment hebben de volgende leden zitting in de RvT:

 • Jozias van Aartsen (voorzitter)
 • Merel van Vroonhoven (audit commissie)
 • Clayde Menso (lid)

Vacatures

Als onderdeel van de vernieuwing wenst HNT nieuwe gezichten aan zich te binden met een variatie aan kennis- en expertisegebieden. Het gaat om vier vacatures, specifiek met de volgende kenmerken:

 • Een lid met een breed bedrijfsmatige achtergrond op CxO niveau of een ondernemer, ook als voorzitter van de audit commissie. Hierbij is het gewenst om een actieve bestuurder/ondernemer te hebben bij een A-merk organisatie met verbinding met de regio Den Haag.
 • Een lid met een juridische achtergrond, liefst met kennis en ervaring in IP en/of auteursrechten, bij voorkeur een Partner bij een groot advocaten/notariskantoor.
 • Een gerenommeerde maker in de kunst in de breedte; beeldende kunst en/of literatuur, waarin de (ontwikkelingen in de) maatschappij een belangrijk element is.
 • Een expert op het gebied van digitale media c.q. online marketing die een vernieuwende blik kan geven aan de digitalisering en verdere branding van HNT voor nieuwe doelgroepen.

Voor de vier bovenstaande vacatures zoeken we kandidaten met:

 • Academisch denk- werkniveau;
 • Kennis, expertise en aantoonbare ervaring in de gebieden waarin ze opereren;
 • Minimaal 10 jaar werk en/of bestuurlijke ervaring in organisaties met een complexe setting;
 • Communicatief vaardig met gevoel voor politieke en sociale verhoudingen;
 • Affiniteit met de culturele sector;
 • Opbouwend kritische houding wordt verwacht; enige bestuurservaring is een pre;
 • Brengt een constructief relatienetwerk mee en is bereid als linking pin te fungeren tussen de directie en mogelijke (particuliere) donateurs en sponsoren;
 • Woonachtig in Nederland en betrokken bij de stad Den Haag;
 • Voldoende tijd beschikbaar voor de verwachte inzet en betrokkenheid.

Procedure

HNT laat zich in deze procedure bijstaan door NGL International. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 31 mei 2021 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan hnt@ngl-international.com

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bercan Günel
NGL International
020-705 89 10
hnt@ngl-international.com.