Het Concertgebouw - lid Raad van Commissarissen

– VERVULD –

Het Koninklijk Concertgebouw

Het Koninklijk Concertgebouw wordt gerekend tot de belangrijkste concertzalen ter wereld vanwege de ongeëvenaarde akoestiek en de brede programmering van hoog niveau. De concertzaal heeft een grote traditie op het gebied van legendarische concerten van muzikale grootheden.

Sublieme ervaring

Het Concertgebouw verbindt en verrijkt mensen met een sublieme muzikale ervaring. Met een uniek gebouw, een hoogwaardig en gevarieerd aanbod en een bijzondere sfeer is het Concertgebouw dé plek om jong en oud te verbinden. Alle medewerkers zetten zich daarvoor met hart en ziel in. Er wordt naar gestreefd om dagelijks muziekgeschiedenis te schrijven en tot de absolute wereldtop van concertzalen te blijven behoren en dat actief uit te dragen. Het private karakter wordt gekoesterd alsook het gebouw: Het Concertgebouw moet in topconditie worden doorgeven aan volgende generaties.

Alles draait om muziek

Met meer dan 900 activiteiten (waarvan bijna 80% concerten) en ruim 700.000 bezoekers van concerten, educatieprojecten en besloten evenementen per jaar, behoort Het Concertgebouw tot de best bezochte concertzalen ter wereld. Het Concertgebouw Café trekt daarnaast jaarlijks ruim 100.000 bezoekers. Sinds de oprichting is Het Concertgebouw een privaat gefinancierde kunstinstelling met een rijke traditie op het gebied van (concert)sponsoring en fondsenwerving. Het Concertgebouw is verantwoordelijk voor 95% van zijn eigen inkomsten.

Het Concertgebouw is het podium voor tal van nationale en regionale orkesten (waaronder het Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest), ensembles en concertorganisatoren waaronder de NTR ZaterdagMatinee, Plus Producties en de Stichting Barokconcerten Nederland. Ook de internationaal meest geliefde orkesten en musici komen jaar op jaar naar Het Concertgebouw vanwege het enthousiaste publiek en de geweldige akoestiek.

Hoogwaardige muziek voor iedereen

Het Concertgebouw is er voor iedereen. Om die reden biedt het gebouw een brede programmering. Van klassieke-, pop- en jazz concerten tot bijzondere programmering met Arabische-, Turkse, Afrikaanse en Latijns Amerikaanse wortels.

Ongeveer 50% van het totale aanbod van concerten is Eigen Programmering van het Concertgebouw zelf. De andere 50% wordt door zaalhuurders georganiseerd.
Daarnaast heeft Het Concertgebouw een belangrijke functie op het gebied van muziekeducatie en participatie. Het uitgebreide educatieprogramma stelt kinderen in de gelegenheid kennis te maken met livemuziek in het Concertgebouw. Hierdoor hebben in 2019 circa 17.500 kinderen Het Concertgebouw via de schooldeur kunnen bezoeken.
Tevens organiseert het Concertgebouw een concours voor jong talent en participeert het Concertgebouw in de Digitale Leerlijn Muziek 123ZING ten behoeve van het basisonderwijs waarmee jaarlijks rond de 500.000 schoolkinderen worden bereikt.

Bij het Concertgebouw zijn circa 260 medewerkers werkzaam.

Raad van Commissarissen

De statuten van Het Concertgebouw N.V. schrijven de aanwezigheid van een Bestuur en een Raad van Commissarissen voor. Daarbij worden de principes, zoals vastgelegd in het Raad van Toezicht-model van de Governance Code Cultuur, als uitgangspunt genomen.

De Raad van Commissarissen (“de RvC”) van het Koninklijk Concertgebouw heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de N.V.

De leden zijn vanuit hun kennis en ervaring in staat om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en instrueren over belangrijke, relevante disciplines waaronder in ieder geval de organisatorische, financiële, juridische en bestuurlijke beleidsterreinen vanuit het perspectief van cultureel ondernemerschap en culturele diversiteit. Inhoudelijke affiniteit, kennis van de (internationale) sector van de muziek, met een belangrijk accent op klassieke muziek, is essentieel.

De RvC onderscheidt zich vooral door een grote betrokkenheid. De leden van de RvC worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie tijdig en op adequate wijze te controleren. Naast aanwezigheid bij de vergaderingen (4 tot 5 keer per jaar) zijn de leden betrokken en aanwezig bij bijzondere concerten en evenementen.

Het naar behoren functioneren van de RvC hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van de leden. De RvC is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van het bestuur en van deelbelangen, kunnen functioneren als goede toezichthouders.

In zijn samenstelling waarborgt de RvC diversiteit waaronder aandacht voor leeftijd, culturele achtergronden, ervaring en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk als wat deskundigheden betreft. De RvC onderschrijft de Governance Code Cultuur 2019 en de Code Diversiteit en Inclusie. RvC-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Profiel leden Raad van Commissarissen – Algemeen

De RvC is collectief verantwoordelijk en functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen.

In het algemeen dienen de leden van de RvC aan het volgende te voldoen:
•       Kunnen denken en handelen op een hoog abstractieniveau;
•       Beschikken over een brede culturele en maatschappelijke binding met de Nederlandse samenleving;
•       Begrijpen het unieke karakter van de muzieksector en is hier mee begaan;
•       Beschikken over een nationale en internationale oriëntatie;
•       Relevant, bij voorkeur een nieuw netwerk voor Het Concertgebouw en de bereidheid dat netwerk ook in te zetten;
•       Opereren in collectief, doch onafhankelijk en objectief ten opzichte van elkaar en van het bestuur;
•       Op een adequate wijze invulling geven aan de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Naast bovengenoemde meer algemene criteria voldoet elk lid ook aan onderstaande criteria:
•       Heeft affiniteit met de missie, visie en ambities van het Concertgebouw;
•       Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel van de RvC. De specifieke deskundigheid wordt bij elke benoeming geëvalueerd en bepaald;
•       Conformeert zich aan de regels voor ‘Good Governance’, waarbij de Governance Code Cultuur als leidraad wordt gehanteerd;
•       Heeft een helicopterview en analytisch vermogen;
•       Is voldoende beschikbaar om de toezichthoudende en adviserende taken in teamverband te kunnen uitoefenen;
•       Is een teamplayer die de organisatie verder wil brengen.

De huidige samenstelling van de RvC van het Concertgebouw is als volgt:
Dick Boer (lid per 2017)
Voorzitter RvC per 23 juni 2020,
Non-Executive Board Member and Advisor

Pierre Audi (lid per 2019)
Algemeen Directeur, Festival Aix-en-Province
Artistiek Directeur, Park Avenue Armory New York

Jet Bussemaker (lid per 2018)
Hoogleraar Wetenschap, Beleid en Maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg

Ivo Lurvink (lid per 23 juni 2020)
Partner, CVC Capital Partners, tevens hoofd CVC Amsterdam

Anja Mutsaers (lid per 2017)
Management Board/Practice Partner, De Brauw Blackstone Westbroek

Hein Schumacher (lid per 2019)
CEO en lid Executive Board, Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Herna Verhagen (lid per 2016)
CEO en Lid van Raad van Bestuur, PostNL

Vacature

Het Concertgebouw is op zoek naar een nieuw lid voor de RvC met een profiel zoals hiervoor beschreven.

Naast de elementen zoals benoemd in Profiel leden Raad van Commissarissen – Algemeen, heeft het nieuwe lid van de RvC een aantoonbare kennis en expertise in diversiteit en inclusie, en heeft bij voorkeur een bi-culturele achtergrond. We denken aan een boegbeeld die maatschappelijk betrokken is, met een grote liefde en affiniteit voor muziek, in het bijzonder voor klassieke muziek.

Procedure

Het Concertgebouw laat zich in deze procedure bijstaan door NGL International. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 3 april 2021 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan concertgebouw@ngl-international.com.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bercan Günel
NGL International
020-705 89 10
concertgebouw@ngl-international.com