Vacature Lid Raad van Toezicht bij de Nieuwe Kerk Amsterdam - NGL International

-VERVULD-

De Nieuwe Kerk Amsterdam

De Nieuwe Kerk is de nationale culturele ontmoetingsplek, in het hart van de hoofdstad. De kerk is al decennia beroemd om haar spraakmakende tentoonstellingen van kunst, fotografie, en inspirerende personen en culturen. In ruim dertig jaar is het uitgegroeid tot een van de meest flexibele en spraakmakende culturele presentatoren van Nederland met gemiddeld 220.000 bezoekers per jaar. Met een breed palet van tentoonstellingen, concerten, lezingen, installaties, debatten en tal van andere activiteiten wordt telkens opnieuw invulling gegeven aan de missie van de stichting: het initiëren van culturele ontmoetingen. Deze wordt geformuleerd als ‘De Nieuwe Kerk Amsterdam wil een ontmoetingsplaats zijn waar zoveel mogelijk mensen – door een breed programma van kunst en cultuur – meer begrip krijgen voor elkaar en voor andere culturen en landen. Dit alles in het unieke, historische gebouw met zijn nationale functie van herdenking en viering.’

Het middeleeuwse gotische gebouw is een ideale plek gebleken om met een scherpe culturele blik in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het gebouw, alleen al door zijn staatkundige functie, een uniek object op zich. Het heeft ook een nationale functie met koninklijke ceremonies, officiële bijeenkomsten en culturele evenementen.

De organisatie vindt het belangrijk om haar activiteiten met eigen middelen te financieren; de steun van het bedrijfsleven en particulieren zijn daarbij onontbeerlijk. De Nieuwe Kerk doet dat op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier, met focus op inspiratie, herdenken en viering, in een van de indrukwekkendste historische monumenten van Amsterdam.

Het programma geeft op herkenbare wijze gestalte aan de missie, met lokale, nationale en internationale elementen. Het bestaat uit de volgende onderdelen, die jaarlijks terugkeren:

•         Wintertentoonstelling
•         Literair Pantheon; Onthulling gedenksteen
•         Meesterwerk
•         World Press Photo
•         Reis in de tijd

Nationale Stichting De Nieuwe Kerk

De Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam realiseert tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk Amsterdam én in de Hermitage Amsterdam, in opdracht van de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk en Stichting Hermitage aan de Amstel. De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam hebben een geheel eigen plaats verworven binnen de nationale en internationale museumwereld.

Bij de Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam zijn circa 50 medewerkers werkzaam. Daarnaast maken zij gebruik van een pool van circa 100 oproepkrachten die de kassa, garderobe en winkels bemannen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (“de RvT”) van Nationale Stichting de Nieuwe Kerk heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting tezamen met de met haar verbonden organisaties.

De leden zijn vanuit hun kennis en ervaring in staat om het bestuur gevraagd en ongevraagd te kunnen adviseren en instrueren over belangrijke, voor het bestuur relevante disciplines waaronder in ieder geval de organisatorische, financiële, juridische en bestuurlijke beleidsterreinen vanuit het perspectief van cultureel ondernemerschap.

De RvT onderscheidt zich vooral door grote betrokkenheid van eenieder, en niet door de status en formele plichtplegingen. Leden van de RvT worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting tijdig en op adequate wijze te controleren. Naast aanwezigheid bij de vergaderingen (5x per jaar) zijn de leden tevens betrokken en aanwezig bij aantal openingen, grote vriendenreis, et cetera.

Het naar behoren functioneren van de RvT hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van de leden. De RvT is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van het bestuur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.

In zijn samenstelling waarborgt de RvT diversiteit, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk als wat deskundigheden betreft.

RvT-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Profiel leden Raad van Toezicht – Algemeen

De RvT is collectief verantwoordelijk en functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar dienen aan te vullen.

In het algemeen dienen de leden van de RvT aan het volgende te voldoen:

•         Zij kunnen denken en handelen op strategisch en tactisch niveau;
•         Zij beschikken over een brede culturele, maatschappelijke en zakelijke binding in de Nederlandse samenleving;
•         Zij begrijpen het unieke karakter van de kunst en cultuur en zijn hier mee begaan;
•         De leden van de Raad opereren in collectief, doch onafhankelijk en objectief ten opzichte van elkaar en van de directie;
•         Er dient op een adequate wijze invulling te worden gegeven aan de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Naast bovengenoemde meer algemene criteria voldoet elk lid ook aan onderstaande criteria:

•         Heeft affiniteit met de visie en drijfveren van de Nieuwe Kerk Amsterdam;
•         Kan zich conformeren aan de regels voor ‘Good Governance’, waarbij de Code Cultureel Governance als leidraad wordt gehanteerd;
•         Heeft een helicopterview, analytisch vermogen en kan vanuit eigen bestuurservaring sparren met het bestuur;
•         Heeft voldoende beschikbaarheid om de toezichthoudende en adviserende taken in teamverband te kunnen uitoefenen;
•         Is een teamplayer die daadwerkelijk energie krijgt van gezamenlijk de organisatie verder te brengen.

Uitgangspunt voor het samenstellen van de RvT is de vorming van een multidisciplinair team dat kan motiveren, uitdagen en enthousiasmeren. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in de breedte.

De huidige samenstelling van de RvT van Nationale Stichting De Nieuwe Kerk is als volgt:

Mr. drs. Herna W.P.M.A. Verhagen             Voorzitter, CEO PostNL
Drs. Jurcell M. Virginia                                  Director KKR LLPMr
Drs. Inge Kauer                                               Executive Director Access to Nutrition Foundation
Drs. Oswald J.F. Coene                                 Investeerder en toezichthouder
Ir. Johan Idema MA                                       Adviseur en cultureel ondernemer
Drs. Elmer B. Mulder                                     Voormalig voorzitter Raad van Bestuur VUmc
Mr. Brechje W.G. van der Velden                Bestuursvoorzitter en senior partner Allen & Overy

Vacature – Profiel van het nieuwe lid

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van een lid ontstaat binnenkort een vacature in de RvT.

Gezien de samenstelling van de RvT nodigen wij met name mensen met kennis en expertise in (digital) marketing uit om te solliciteren, bij voorkeur met een bi-culturele achtergrond. We zoeken een eigentijdse, betrokken en enthousiaste nieuwe generatie toezichthouder met onderstaand profiel:

•         academisch denk- werkniveau;
•         kennis, expertise en aantoonbare ervaring in (digital) marketing;
•         minimaal 10 jaar werk en/of bestuurlijke ervaring in organisaties met complexe settingen;
•         communicatief vaardig met gevoel voor politieke en sociale verhoudingen;
•         affiniteit met de culturele sector;
•         opbouwend kritische houding wordt verwacht; enige bestuurservaring is een pre;
•         brengt een constructief relatienetwerk mee en is bereid als linking pin te fungeren tussen het bestuur de Vrienden van de Nieuwe Kerk – een stichting waar donateurs in verenigd zijn.
•         woonachtig in Nederland en betrokken bij de stad Amsterdam;
•         voldoende tijd beschikbaar voor de verwachtte inzet en betrokkenheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bercan Günel
NGL International
b.gunel {at} ngl-international.com
+31 20 705 89 10